ARREKS Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
97-410 Kleszczów
tel: (+48) 44 731 37 31
fax: (+48) 44 731 37 32
bok@arreks.com.pl arreks@arreks.com.pl
nr BDO 000204746
Ikona Ikona Ikona Ikona

Informacja w sprawie przymusowego wykupu akcji

Informacja w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
spółki
Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie

Dnia 21 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS” S.A. z siedzibą w Kleszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) podjęło uchwałę o przymusowym wykupie przez akcjonariusza większościowego Spółki – Gminę Kleszczów akcji imiennych serii A należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki („Przymusowy Wykup”). Przedmiotowa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki została ogłoszona w dniu 19 marca 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”) nr 55/2018 poz. 11624. Ponadto, wspomniane Walne Zgromadzenie Spółki powzięło również uchwałę, na podstawie której wybrało biegłego w celu ustalenia ceny wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki w ramach Przymusowego Wykupu. Cena, po której nastąpi Przymusowy Wykup akcji Spółki, zostanie ogłoszona w MSiG, niezwłocznie po jej określeniu przez biegłego.

czynności do podjęcia przez akcjonariuszy Spółki posiadających akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi

Zgodnie z procedurą Przymusowego Wykupu, akcjonariusze mniejszościowi Spółki powinni złożyć w siedzibie Spółki w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia w MSiG uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Przymusowego Wykupu, tj. do dnia 19 kwietnia 2018 roku:

1)     posiadane dokumenty akcji Spółki;

oraz

2)     formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Zamiast dokumentów akcji Spółki (o których mowa w pkt. 1 powyżej) akcjonariusze mogą przedłożyć Spółce dowody złożenia dokumentów akcji do rozporządzania Spółki.

Jeżeli akcjonariusz mniejszościowy Spółki, nie złoży w Spółce dokumentów akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi (względnie dowodu złożenia ich do rozporządzania Spółki) do dnia
19 kwietnia 2018 roku, Zarząd Spółki unieważni akcje tego akcjonariusza w trybie art. 358 KSH,
a następnie wyda akcjonariuszowi większościowemu Spółki dokonującemu wykupu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi, jak unieważnione akcje.

Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy w siedzibie Spółki we wskazanym wyżej terminie złożą dokumenty akcji oraz formularze określone powyżej, otrzymają należne im środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie Przymusowego Wykupu w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy. Wykup akcji przez Spółkę nastąpi w ciągu 1 (jednego miesiąca) od upływu terminu na złożenie w/w dokumentów, jednak nie wcześniej niż po wpłaceniu przez akcjonariusza większościowego ceny wykupu. Akcjonariusz większościowy zobowiązany jest do wpłaty  ceny Przymusowego Wykupu w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia ceny Przymusowego Wykupu. W przypadku, gdy osoby, których akcje zostały unieważnione nie zgłoszą się i nie odbiorą przysługującej im ceny Przymusowego Wykupu, Spółka będzie uprawniona do złożenia przedmiotowych środków pieniężnych do depozytu sądowego. Osoby takie w przypadku pobrania z depozytu sądowego należnej im ceny Przymusowego Wykupu obciążone zostaną kosztami depozytu.

Procedura weryfikacji akcjonariuszy mniejszościowych i odbioru ceny wykupu

W celu realizacji swoich uprawnień akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają Przymusowemu Wykupowi powinni zgłosić się (osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika) do siedziby Spółki - Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS” S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w dni powszednie, w godz. od 10.00 do 15.00

do dnia 19 kwietnia 2018 roku celem złożenia dokumentów akcji oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Akcjonariusz udający się do Spółki, powinien obowiązkowo posiadać/dysponować informacjami odnośnie:

  1. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób stale zamieszkałych poza granicami RP, które nie posiadają własnych dowodów osobistych;
  2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz właściwego dla akcjonariusza urzędu skarbowego;
  3. adresu zamieszkania / siedziby;
  4. adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziba;
  5. numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana akcjonariuszowi cena Przymusowego Wykupu akcji.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi konieczne jest również przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej rejestru przedsiębiorców (wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji osoby prawnej oraz ewentualnym apostille (odpowiednią pieczęć urzędową), a także tłumaczeniem przysięgłym – w przypadku osób prawnych
z siedzibą poza granicami RP).

Akcjonariusz mniejszościowy Spółki składając dokumenty akcji, podpisuje oświadczenia
o przekazaniu akcji do dyspozycji Spółki w celu realizacji Przymusowego Wykupu oraz w sprawie płatności ceny za te akcje na rachunek bankowy, oświadczenie dla celów wypełnienia formularza PIT-8C (odpowiednie formularze będą dostępne w Spółce) oraz otrzymuje pokwitowanie odbioru tych dokumentów przez Spółkę.

Akcjonariusze mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane Spółce w oryginale. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki. Pełnomocnik musi legitymować się dokumentem tożsamości wskazanym w pełnomocnictwie, posiadać kserokopię dowodu osobistego albo paszportu
(w przypadku osób stale zamieszkałych poza granicami RP, które nie posiadają własnych dowodów osobistych) akcjonariusza, numer NIP akcjonariusza oraz dane urzędu skarbowego właściwego dla akcjonariusza, a także numer rachunku bankowego, na który ma być przelana cena Przymusowego Wykupu akcji.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z akcjonariuszem Spółki, który udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w związku z Przymusowym Wykupem w celu weryfikacji osoby pełnomocnika oraz złożonych przez niego oświadczeń.

Możliwe jest również wypełnienie i przesłanie oświadczeń, o których mowa powyżej oraz dokumentów akcji, za pośrednictwem poczty listem poleconym. Wówczas podpis złożony na formularzu zawierającym dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi powinien być poświadczony notarialnie – dla pewności obrotu i minimalizacji ryzyka związanego
z wypłatą środków pieniężnych z tytułu Przymusowego Wykupu.

Informacje na temat przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego są dostępne na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.arreks.com.pl

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w siedzibie Spółki - Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS” S.A., ul. Główna 122, 97-410 Kleszczów, w dni powszednie, w godz. od 10.00 do 15.00, tel.: 44 731 37 31

 

Zarząd spółki

Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS” S.A.

 

Uwaga:
Należna akcjonariuszowi cena za zbywane akcje w ramach Przymusowego Wykupu stanowi przychód
z kapitałów pieniężnych, który pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania przychodu (wydatki na nabycie/objęcie akcji) stanowi dochód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O wysokości osiągniętego przychodu, jak również o kosztach jego uzyskania*, podatnik (akcjonariusz/spadkobierca akcjonariusza) zostanie powiadomiony w informacji PIT-8C, która zostanie przesłana przez Spółkę podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego 2019 roku Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktycznego odebrania przez akcjonariusza/spadkobiercę akcjonariusza przysługującej mu ceny Przymusowego Wykupuoraz otrzymania informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę. Oznacza to, iż podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w terminie do końca kwietnia 2019 roku (zeznanie odrębne od zeznania rocznego).

W przypadku akcjonariusza/spadkobiercy akcjonariusza nie mającego miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą mieć zastosowanie odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

* Koszty uzyskania przychodów zostaną wykazane w informacji PIT-8C, pod warunkiem, że Spółka otrzyma informację o ich poniesieniu.

Dokumenty do pobrania

1)     Wzór oświadczenia akcjonariusza przedkładającego dokumenty akcji  (DOC)

2)     Informacje dla spadkobierców akcjonariusza mniejszościowego (DOC)

3)     Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (DOC)

4)     Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną (DOC)

      5)     Wzór pełnomocnictwa dla spadkobiercy akcjonariusza – współuprawnionego (DOC)

           - w przypadku, gdy każdy ze spadkobierców udziela pełnomocnictwa niezależnie od innych spadkobierców

      6)     Wzór pełnomocnictwa dla spadkobierców akcjonariusza – współuprawnionych (DOC)

           - w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy udzielają wspólnie jednego pełnomocnictwa

      7)     oświadczenie akcjonariusza dotyczące danych osobowych niezbędnych do sporządzenia „informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych   dochodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”- PIT-8C (DOC)

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych