ul. Główna 122
97-410 Kleszczów
tel: (+48) 44 731 37 31
fax: (+48) 44 731 37 32
bok@arreks.com.pl arreks@arreks.com.pl
nr BDO 000204746
Ikona Ikona Ikona Ikona

REKLAMACJE

Tryb Postępowania Reklamacyjnego:

 1. Abonent może składać reklamacje z tytułu:
  • niedotrzymania z winny Operatora wyznaczonego terminu zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usług telekomunikacyjnych
  • niedotrzymania z winny Operatora określonego w Umowie świadczenia usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia Usług
  • niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych
 2. Reklamacja powinna określać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • przydzielony Abonentowi numer, którego reklamacja dotyczy, numer ewidencyjny lub adres miejsca Zakończenia Sieci;
  • datę złożenia zamówienia o zawarcie Umowy - w przypadku reklamacji o której mowa w pkt. 1 ust. a)
  • datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji o której mowa w pkt. 1 ust. b)
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  • podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 ust. a) - f), h) lub i) Operator przyjmujący reklamacje zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.
 4. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 ust. a)-f), h) lub i) jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, o ile uzna że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełniona reklamacja w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota o której mowa w pkt. 2 ust. g) a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości Operator traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 6. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej Abonentów Operatora.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzanego przez jednostkę Operatora, o której mowa w pkt. 6 a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 8. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce Operatora, o której mowa w pkt. 6, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
 9. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną Operator zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu Operatora rozpatrującego reklamację.
 10. Obowiązku ust. 9 nie stosuje się w przypadku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 11. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
 12. Reklamację złożona po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11 pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator rozpatrujący reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 13. Operator rozpatrujący reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 14. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  • nazwę Operatora rozpatrującego reklamację
  • powołanie podstawy prawnej
  • rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji
  • w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty terminu jego wypłaty.
  • w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu
  • pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo w przypadku, gdy reklamującym jest konsument o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo Telekomunikacyjne.
  • podpis upoważnionego pracownika Operatora z podaniem przez zajmowanego przez niego stanowiska.
 15. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  • dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne
  • zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
 16. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej z Rachunku.
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych